جزوه طراحی اجزای ۲ رایگان

جزوه طراحی اجزای ۲

دانلود جزوه  طراحی اجزای ۲ نكاتي درخصوص منحني تنش-كرنش -۱با تغيير ابعاد نمونه نتايج متفاوت خواهد بود.  -۲نتايج متاثر از دماي مورد تست است.  -۳نرخ بارگذاري در نتايج نهايي موثر است.  -۴نمودار تنش- [...]

دانلود