دیوان اشعار بابافقانی شیرازی رایگان

دیوان اشعار بابافقانی شیرازی

دیوان اشعار بابافقانی شیرازی شاعر غزلسرای‌ اواخر قرن‌ نهم‌ و اوایل‌ سدة‌ دهم‌ ایرانی بود که برخی او را از پیشرو سبک هندی و بویژه سبک وقوع در شعر فارسی می‌دانند. او در جوانی به هرات سفر کرد و به [...]

دانلود