کتاب ایران باستان اثر م. هوله رایگان

کتاب ایران باستان اثر م. هوله

کتاب ایران باستان اثر م. هوله ایران چیست؟مطابق با آنچه علم ریشه شناسی می گوید کشور آریاها است: ایران که فارسی میانه آن Eran  است از فارسی باستان Aryanam، حالت وابستگی جمع ازکلمه Arya می [...]

دانلود