جزوه پالایش نفت 11,000 تومان

جزوه پالایش نفت

دانلود جزوه پالایش نفت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﮔﻴﺘﻲ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔـﺖ و آﮔـﺎﻫﻲ  و درك ﻋﻤﻴﻘ ﺘـﺮ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ [...]

دانلود