جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان رایگان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ اي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣ ﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺧﻮد در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻔﻬﻮم دادﺧﻮاﺳﺖ [...]

دانلود