فلش کارت تفسیر موضوعی قرآن رایگان

فلش کارت تفسیر موضوعی قرآن

دانلود فلش کارت تفسیر موضوعی قرآن هدف از نزول قرآن به زبان عربی، صراحت قرآن و روشنایی مفاهیم آن است. در آیه »یا ایها الناس قدجاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نوراً مبیناً« منظور از برهان، [...]

دانلود