کتاب قابوس نامه نوشته امین عبدالمجیدبدوی رایگان

کتاب قابوس نامه نوشته امین عبدالمجیدبدوی

کتاب قابوس نامه نوشته امین عبدالمجیدبدوی بدان ای پسر که سپاسِ خداوندِ نعمت واجب است بر همه کس براندازه‌ی فرمام نه بر اندازه‌ی استحقاق که اگر همگیِ خویش شکر سازد هنوز حق شکرِ یک جزو از هزار جزو [...]

دانلود