کتاب تیراندازی با کمان اثر سعید تنورساز رایگان

کتاب تیراندازی با کمان اثر سعید تنورساز

دانلود کتاب تیراندازی با کمان اثر سعید تنورساز با نگرش به زندگانی پیامبر به این نکته می رسیم که ایشان مسابقات را تایید می فرمودند اما صادق می فرمایند شخصی اعرابی به مدینه آمد و به پیامبر خدا [...]

دانلود