کتاب روزهای کمون اثر برتونت برشت رایگان

کتاب روزهای کمون اثر برتونت برشت

کتاب روزهای کمون اثر برتونت برشت در ۲۲ ژانویه ۱۸۷۱٫ مقابل یک کافه کوچک در مونتمارتر که در آن حوزه سربازگیری گارد ملی مستقر شده است.جلوی کافه یک تابلو هموطن آلمانها را بیرون بران به گارد ملی [...]

دانلود