کتاب مکانیک آماری پتریا 11,000 تومان

کتاب مکانیک آماری پتریا

دانلود کتاب مکانیک آماری پتریا بسیاری از نسائل فیزیک مربوط به رفتار سیستمهای مرکبی است که این سیتمها از تعداد زیاد ذرات مشابه دارای برهمکنش نسبتا صعیف تشکیل شده اند. یکی از مباحث معروف فیزیک ، [...]

دانلود