کتاب هنر در گذر زمان نوشته هلن گاردنر رایگان

کتاب هنر در گذر زمان نوشته هلن گاردنر

کتاب هنر در گذر زمان نوشته هلن گاردنر  دربخش از کتاب می خوانیم: فضا، در تجربه ی روزمره ی ما، «ظرف» محدود یا نامحدود احجام یا اشیا است. در تحلیل آثار هنری، ما فضا را محدود و قابل سازماندهی هنری و [...]

دانلود