جزوه خلاصه نکات مهم باغ های ایران نعیما رایگان

جزوه خلاصه نکات مهم باغ های ایران نعیما

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم باغ های ایران نعیما جهت گیری باغ ایرانی به سمت شمالی-جنوبی است.(به ندرت شرقی-غربی←ممکن است درشمال ایران اینطور باشد.)+هنگام ظهر تابستان←سایه روی محور اصلی :باغهای اطراف [...]

دانلود