جزوه روانشناسی اجتماعی 11,000 تومان

جزوه روانشناسی اجتماعی

دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی   رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺛﺮات ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم [...]

دانلود