جزوه اسیدهای کربوسیلیک رایگان

جزوه اسیدهای کربوسیلیک

دانلود جزوه اسیدهای کربوسیلیک هر چه کربن کربونیل مثبت تر باشد ،سرعت هیدرولیز بیشتر است چون حمله توکلئوفیل به جای مثبت تر،صورت می گیرد. در فرایند هیدرولیز،اسید کلرایدها فعال ترین و آمیدها غیر فعال [...]

دانلود