مجموعه تست های طبقه بندی شده تاریخ معماری رایگان

مجموعه تست های طبقه بندی شده تاریخ معماری

دانلود مجموعه تست های طبقه بندی شده تاریخ معماری قدیمی ترین آثار هنری انسان که در دوران معاصر کشف شده چه بوده است ۱-سفالگری ۲-نقاشی ۳-معماری ۴-مجسمه سازی ۲-اسام معماری کدام تمدن جرز و قوس و طاق [...]

دانلود