رمان کتاب شنی از خورخه لوئیس برگس 11,000 تومان

رمان کتاب شنی از خورخه لوئیس برگس

رمان کتاب شنی از خورخه لوئیس برگس خورخه لوئیس برگس که خود را به عنوان « شاعر آنارشیست آرام و صلحجویی » میداند،تمایل بسیاری دارد که به جای متنی طول و دراز، تنها چند بیت شعر موزون و موسیقایی و [...]

دانلود