کتاب تام جونز نوشته هنری فیلدینگ رایگان

کتاب تام جونز نوشته هنری فیلدینگ

کتاب  تام جونز نوشته هنری فیلدینگ در بخشی از کتاب می خوانیم:آن عشق پاک افلاطونی که می گویند با مقولات جسم انسان هیچ کارش نیست و صد در صد، بی غش و ناب بر جان و روان انسان اثر می کند، موهبتی است که [...]

دانلود