ضمیمه شرق یادنامه ایرج افشار رایگان

ضمیمه شرق یادنامه ایرج افشار

ضمیمه شرق یادنامه ایرج افشار همه جاي ايران سراي من است/ كه نيك و بدش از براي من است ۱۳۲۷نخستين ديدار من با ايرج افشار به تابستان سال برمي گردد. ما روزهاي جمعه چون كاري نداشتيم به كوه هاي شمال [...]

دانلود