کتاب شهرهای نامرئی اثر ایتالو کالوینو 14,000 تومان

کتاب شهرهای نامرئی اثر ایتالو کالوینو

دانلود کتاب شهرهای نامرئی اثر ایتالو کالوینو شهرهای نامرئی به شهرهایی که ما می شناسیم و در آنها زندگی می کنیم شباهتی ندارند به هیچ محدوده جغرافیایی یا دوره مشخص از تاریخ نیز مربوط نمی شوند حتی می [...]

دانلود
کتاب کمدیهای کیهانی اثر ایتالو کالوینو 11,000 تومان

کتاب کمدیهای کیهانی اثر ایتالو کالوینو

دانلود کتاب کمدیهای کیهانی اثر ایتالو کالوینو در طی ۵۰ سال گذشته شیوه نگارش مدرن دائما تحت تاثیر جسارت و دگرگون سازی نویسندگان پر بار گشته و توسعه یافته است کالوگتو یکی از این نویسندگان خستگی [...]

دانلود