کتاب خاک آشنا اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب خاک آشنا اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب خاک آشنا اثر اسماعیل فصیح در روزگاری که شهر طهران هنوز دورش چند دروازه داشت و ناصرالدین شاه صاحبقران از سفر آخر فرنگش برگشته بود و بازارچه درخونگاه ناف شهر بود یک صبح بهاری جوانکی [...]

دانلود
کتاب دل کور اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب دل کور اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب دل کور اثر اسماعیل فصیح اندکی پیش از آن نیمه شب برفی دکتر صادق آریان در اتاق خواب کوچک بالای مطب خواب عجیبی دید بازارچه در خونگاه مردابی از خون بود اوایل شب خواب و خسته فقط خوابهای [...]

دانلود