کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ 11,000 تومان

کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ

کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ ساليان سال، يکي از مهمترين نگرانيهاي من اين بوده است که مردم چگونـه مـيتواننـد جلـوي بـه وجـود آمـدن ديکتاتوريها را بگيرند يا ديکتاتوريهاي موجود را از [...]

دانلود