نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور رایگان

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور

  دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس فیزیولوژی انسان پیام نور سال ۹۳تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
نمونه سوالات آناتومی انسان پیام نور رایگان

نمونه سوالات آناتومی انسان پیام نور

دانلود نمونه سوالات آناتومی انسان پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس آناتومی انسان پیام نور سال ۹۶تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
فلش کارت ورزش۱ 11,000 تومان

فلش کارت ورزش۱

دانلود فلش کارت ورزش۱ رشد و توسعه ی بعد اجتماعی انسان در محیط های سالم ورزشی صحه بر قدرت سازندگی اجتماعی تربیت بدنی می گذارد.فلسفه ی آموزش مفاهیم تربیت بدنی از طریق حرکت های فیزیکی و جسمانی، [...]

دانلود
نمونه سوالات درس تربیت بدنی پیام نور رایگان

نمونه سوالات درس تربیت بدنی پیام نور

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس    تربیت بدنی   پیام نور از سال  ۹۳    تا    ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی 11,000 تومان

کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی

دانلود کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی   اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻛﺘﺎب ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ پرداخته اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻳﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي [...]

دانلود