کتاب ساحت جوانی هانری میشو

کتاب ساحت جوانی هانری میشو

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان 3,000 تومان

تعداد نمایش: 613 نمایش

حجم فایل: 2.69M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 1 آوریل 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب هانری میشو ساحت جوانی هانری میشو

در ﻣﻪ  ﻧﯿﻤﮕﺮمِ ﻧﻔﺲِ دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
رﻓﺘﻪ ام دور، ﺗﺮك ﺟﺎﯾﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ام .
آﻏﻮش او ﮐﻪ وزن ﻧﺪارد .
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ آب ﺳﺮﯾﺪ آن ﺗﻮ.
آﻧﭽﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﭘﯿﺶِ او ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﭼﺸﻤﻬﺎي او،   ﻋﻠﻔﻬﺎي درازِ ﻧﺎز،  ﮔﻠﻬﺎي درازِ ﻧﺎز در ﮐﺸﺘﺰار ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻊِ ﺳﺒﮑﯽ روي ﺳﯿﻨﻪ ام، ﺣﺎل ﮐﻪ آن روﯾﯽ.
ﻫﻤﺎن روﯾﯽ ﺑﺎز، ﺣﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ .

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:             هانری میشو ساحت جوانی
نویسنده:       هانری میشو
ترجمه: بیژن الهی
تعداد صفحات:     ۹۵
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید