کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان 1,250 تومان

تعداد نمایش: 505 نمایش

حجم فایل: 1.16M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 فوریه 2019

به روز رسانی در: 27 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

ﮔﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ادﻣﺎش.. روزﮔﺎري رو ﺑﺮات رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﺗﺼﻮراﺗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪه…. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎورت ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﺪر راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮات ﭘﻮچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده ……ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺖ  ….اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮ ذﻫﻨﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ”

عنوان: رمان وسوسه
نویسنده: نیلا
تعداد صفحات: ۳۵۹
زبان: فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید