کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1033 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 اسفند 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب رمان وسوسه اثر نیلا

ﮔﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ادﻣﺎش.. روزﮔﺎري رو ﺑﺮات رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﺗﺼﻮراﺗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪه…. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎورت ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﺪر راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮات ﭘﻮچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده ……ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺖ  ….اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮ ذﻫﻨﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ”

عنوان: رمان وسوسه
نویسنده: نیلا
تعداد صفحات: 359
زبان: فارسی