کتاب اسرار تغییرات مثبت در انسان اثر مهران مواللی

کتاب اسرار تغییرات مثبت در انسان اثر مهران مواللی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 484 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 بهمن 1397

به روز رسانی در: 3 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

اسرار تغییرات مثبت در انسان اثر مهران مواللی

از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪیﺗﯿﺸﻦ و ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺻﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ : ۱ ﻋﺎدات ۲-ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ۳ -ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ۳ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ، ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.اﺑﺘﺪا ﻋﺎدات راﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و…

فهرست :

ساختار شخصیت انسان
تغییر از وضعیت فعلی به وضعیت دلخواه
هیپنوتیزم
مدی تیشن
و…

مشخصات فایل:
عنوان: اسرار تغییرات مثبت در انسان
ترجمه: مهران موللی
تعداد صفحات: ۷۰
زبان: فارسی