کتاب آشنایی با مواد ﺻﻨﺎﻋﻲ اعتیاد آور

کتاب آشنایی با مواد ﺻﻨﺎﻋﻲ اعتیاد آور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 394 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دی 1397

به روز رسانی در: 22 دی 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با مواد ﺻﻨﺎﻋﻲ اعتیاد آور

فهرست کتاب …

ﻓﺼﻞ اول:ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ  درﺑﺎره اﻋﺘﻴﺎدآور

ﻣﻮاد ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻮاد

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع

اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع

ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺻﻨﺎﻋﻲ در دﻧﻴﺎ

راه ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داروﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎدآور اﻋﺘﻴﺎد و ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻐﺰ

ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻣ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اعﺘﻴﺎد

ﻓﺼﻞ دوم:اﻓﻴﻮﻧﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﻣﺘﺎدون

ﺑﻮﭘﺮه ﻧﻮرﻓﻴﻦ

ﻟﻮوﻣﺘﺎدﻳﻞ

اوﻛﺴﻲ ﻛﻮﻧﺘﻴﻦ

ﻓﻨﺘﺎﻧﻴﻞ

ﻛﺪﺋﻴﻦ

دي ﻓﻨﻮﻛﺴﻴﻼت

اﻋﺘﻴﺎدآور آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺷﺒﻪ اﻓﻴﻮن ﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:ﻏﻴﺮاﻓﻴﻮﻧﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺻﻨﺎﻋﻲ اﻋﺘﻴﺎد آور ﮔﺎﻣﺎﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚاﺳﻴﺪ

ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرات ﻫﺎ

ﻛﻠﺮال ﻫﻴﺪرات

ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺘﺎﻛﻮآﻟﻮن

ﻓﻠﻮﻧﻴﺘﺮازﭘﺎم

ﮔﻠﻮﺗﺘﻤﺎﻳﺪ

(LSD)  ال اس دي

دي ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ

اﻛﺴﺘﺴﻲ

ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ

ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻨﻴﺪﻳﺖ

ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ -آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﻮ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ

ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ

ﻓﻦ ﺳﻴﻜﻠﻴﺪﻳﻦ

 

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب آشنایی با مواد ﺻﻨﺎﻋﻲ اعتیاد آور
تعداد صفحات: ۹۳
زبان: فارسی