رمان فقط منم که … نوشته زادی اسمیت

رمان فقط منم که … نوشته زادی اسمیت

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان 3,000 تومان

تعداد نمایش: 427 نمایش

حجم فایل: 91.03K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 1 آوریل 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 رمان فقط منم که … نوشته زادی اسمیت

 

زدي اﺳﻤﯿﺖ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ ۲۳  ﺳﺎﻟﻪ ي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ رﻣﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه، ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. زدي ﮐﻪ ﻣﺎدرش اﻫﻞ ﺟﺎﻣﺎﯾﯿﮑﺎ و ﭘﺪرش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ﺧﻮد “دﻧﺪان ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ” را در ﺳﺎل ۲۰۰۲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد، رﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﻓﺮوش ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﻪرو ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺪ هي ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪ. دوﻣﯿﻦ رﻣﺎن او “اﻣﻀﺎءﺟﻤﻊﮐﻦ” در ﺳﺎل ۲۰۰۲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ، و آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮش “درﺑﺎره ي زﯾﺒﺎﯾﯽ” ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ي ﺟﺎﯾﺰه ي “آرﻧﺞ” ﺑﺮاي ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

ﯾﺎد ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ. داﺷﺘﻢ ﯾﻮاش ﺗﻮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻢ، ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ، ﮐﺸﻮﻫﺎ را ﯾﻮاش ﺑﺎز ﻣ ﯽﮐﺮدم و رﻓﺘﺎرم ﺟﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ. ﺗﻮ اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘ ﻪاي ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدم. ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻫﻤ ﻪي زﻧﺪﮔﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻮري ﺑﻮده. ﮐﻠﯽ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮه آﯾﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣ ﯽﮐﺮد. اﺳﺒﺎب اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮش ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺖ و آﯾﺪان ﮔﺬاﺷﺖ رﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ، از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺪان ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﯽﺷﺪ ﺑﺎﻫﺎش رﻓﯿﻖ ﺷﺪ. آﯾﺪان ﮐﺎرش و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:      رمان فقط منم که … نوشته زادی اسمیت
نویسنده:  زادی اسمیت
ترجمه :           ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮐﯿﻬﺎن
تعداد صفحات:     ۱۴
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید