جزوه معادلات دیفرانسیل

جزوه معادلات دیفرانسیل

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 601 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دوره ﮐﻠﯽ و ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ درس ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .   از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از   %80 ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد:  در درس ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷید.

 بازنویسی کردن یک معادله دیفرانسیل با یک تغییر متغیر یا یک تغییر در تابع داده شده

در بحث معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر (به طور متوسط 30% از کل سوالات)
الف ـ یافتن پایههاي جواب معادلات همگن با ضرایب ثابت و کوشی
ب ـ یافتن جواب خصوصی معادلات غیرهمگن با روش ضرایب نامعین و اپراتورهاي معکوس
ج ـ یافتن یک پایه جواب از روي پایه جواب دیگر
د ـ روشهاي کاهش مرتبه

در بحث تبدیل لاپلاس (به طور متوسط 30% از کل سوالات)

در بحث معادلات مرتبه اول (به طور متوسط 20% از کل سوالات)
الف ـ معادلات قابل تبدیل به معادلات جداییپذیر
ب- معادلات کامل و بحث عامل انتگرالساز
ج ـ معادله مرتبه اول خطی و برنولی
د ـ یافتن مسیرهاي قائم در فرم دکارتی و قطبی
هـ ـ یافتن جواب غیرعادي معادله کلرو (پوش جواب عمومی)

در حل معادلات دیفرانسیل با روش سريهاي توانی (به طور متوسط 20% از کل سوالات)
الف ـ تعیین نوع یک نقطه از نظر عادي ـ غیرعادي منظم و نامنظم
ب ـ تعیین شعاع همگرایی جواب
ج ـ یافتن ضرایب بسط تیلور جواب حول نقطه عادي
د ـ روش فروبینیوس و یافتن ریشههاي معادله مشخصه حول نقطه غیر عادي منظم
هـ ـ انتگرالهاي شامل توابع لژاندر و بسل

مشحصات فایل:
عنوان:    جزوه معادلات دیفرانسیل
تعداد صفحات:     58
زبان:فارسی