جزوه مدیریت منابع انسانی

جزوه مدیریت منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 172 نمایش

حجم فایل: 445.02K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 5 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی

ﮐﺎراﺋﯽ واﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ وﻣﻮﺛﺮ ﻓﻨﻮن وروﺷﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
–  ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و  ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن وا ﻣﯽ دارد.
– ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ وﭘﺮ ارزش در اﻣﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،رﺳﯿﺪﮔﯽ وﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺛﺮ  ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ، ارزش ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت رﺳﻤﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه مدیریت منابع انسانی
کد درس: ۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۳۸۷-۱۲۱۸۵۸۷-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۶۸۲-۱۲۱۸۱۰۸
تعداد صفحات: ۶۶
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید