جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان

جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 156 نمایش

حجم فایل: 1.76M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 5 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان

کارفرما:
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي اﺟﺮا ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ روش درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻫـﺮ دوره ي ﻣـﺎﻟﯽ   اﻧـﺪازه  ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ درﺟﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ي دوره ي ﺟﺎري ﭘﯿﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮب درﺟﻪ ي ﺗﮑﻤﯿﻞ در ﮐﻞ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺑﺮآوردي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ اﺷـ   ﮑﺎل ﻣﻬـﻢ آن ﻧﻘـﺾ اﺻـﻞ ﺗﺤﻘـﻖ درآﻣـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﺪن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺳﺖ.

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه مباحث جاری در حسابداری
نویسنده:  خانم اکیریان
کد درس: ۱۲۱۴۰۳۶
تعداد صفحات: ۳۳
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید