جزوه سازمان و قوانین آموزش پرورش پیام نور

جزوه سازمان و قوانین آموزش پرورش پیام نور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 482 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه سازمان و قوانین آموزش پرورش پیام نور

فهرست مطالب :

ﻓﺻل اول :ﻛﻠﯾﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﯾوه ھﺎي ادارة آﻣوزش و ﭘرورش
ﻓﺻل دوم :ﻛﻠﯾﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات آﻣوزﺷﻲ
ﻓﺻل ﺳوم :ﺳﺎزﻣﺎن اداري آﻣوزش و ﭘرورش اﯾران و اھم ﻗواﻧﯾن آﻣوزﺷﻲ
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﺳﺎزﻣﺎن اداري و ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻛﻧوﻧﻲ وزارت آﻣوزش و ﭘرورش
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :ﺷوراي ﻋﺎﻟﻲ آﻣوزش و ﭘرورش و ﻗواﻧﯾن آن
ﻓﺻل ﺷﺷم :ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎرف و ﺗﺣوﻻت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم آﻣوزش و ﭘرورش
ﻓﺻل ھﻔﺗم :دوره ھﺎي ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﻲ و دﺑﺳﺗﺎﻧﻲ و ﻗواﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺟﺑﺎري و ﻣﺟﺎﻧﻲ
ﻓﺻل ھﺷﺗم :ﻧﮭﺿت ﺳوادآﻣوزي (اھم ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات آن)
ﻓﺻل ﻧﮭم :دورة راھﻧﻣﺎﯾﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ (اھداف ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻘررات )
ﻓﺻل دھم :دورة آﻣوزش ﻣﺗوﺳطﮫ (اھداف ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻘررات )
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم :آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزش و ﭘرورش و ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎي آﻧﮭﺎ
ﻓﺻل دوازدھم: ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم و آﻣوزش ﺿﻣن ﺧدﻣت (ﺳﺎزﻣﺎن، ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات)
ﻓﺻل ﺳﯾزدھم :ﻛﻠﯾﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اداري و اﺳﺗﺧداﻣﻲ و رﻓﺎھﻲ
ﻓﺻل ﭼﮭﺎردھم :ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در وزارت آﻣوزش و ﭘرورش
ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدھم :اﺳﻧﺎدﻣﮭﻣوﻣوﺛردرﺗﺣول ﻧظﺎم آﻣوزش وﭘرورش اﯾران
فصل شانزدهم : آموزش عالی در ایران

 

 

 

 

مشخصات فايل:
عنوان:   جزوه سازمان و قوانین آموزش پرورش
نویسنده:    پیام نور
کد درس:  1211650
تعداد صفحات:   41
زبان: فارسي