جزوه روانشناسی تجربی احمدوند

جزوه روانشناسی تجربی احمدوند

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 373 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه روانشناسی تجربی احمدوند

 

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زاوﯾﻪ دﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮑﺴﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎز و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روح ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻋﺪهاي از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ روح ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻔﺲ: داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻔﺲ واﺳﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﺟﺴﻢ و روح اﺳﺖ.
و…

مشخصات فايل:
عنوان:  جزوه روانشناسی تجربی
نویسنده:  احمدوند
تعداد صفحات:  17
زبان: فارسي