جزوه خلاصه کتاب روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور

جزوه خلاصه کتاب روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 310 نمایش

حجم فایل: 3.03M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 5 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه خلاصه کتاب روانشناسی بالینی  دانشگاه پیام نور

روش ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ اﺻﻮل، روش ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎ و ، رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺻﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ر ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﻬﺎ ، اﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل، روش ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ، روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ  رﺷﺘﻪ ﺑﺮ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه خلاصه کتاب روانشناسی بالینی
نویسنده:  دانشگاه پیام نور
کد درس:  ۱۲۱۷۲۴۲
تعداد صفحات: ۲۷۱
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید