جزوه خلاصه پزشکی قانونی دانشگاه پیام نور

جزوه خلاصه پزشکی قانونی دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان

تعداد نمایش: 117 نمایش

حجم فایل: 8.22M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 فوریه 2019

به روز رسانی در: 9 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه خلاصه پزشکی قانونی دانشگاه پیام نور

ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  و رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و رﺷـﺘﻪ هـﺎي  واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺁن را در ﺧـﺪﻣﺖ  ﻗﺎﻧﻮن   ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  از ﺁن  ﻣﻮﺟﺐ  هﺮ ﭼـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﺗـﺮ اﺟـﺮا ﺷـﺪن ﻋﺪاﻟﺖ می گردد. در ﺗﻤـﺪﻧﻬﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ کـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺸﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺒﻴﻠـﻪ اي ﺑـﻮدﻩ ﻣـﺮدان روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري داوري و ﻗﻀﺎوت ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑـﻮدﻩ و ﻃﺒﻌﺎ روﺣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﺒﻲ ﻗﻀﺎوت هـﻢ ﻣﻲکـﺮد ﭘﺰﺷـﻚ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺸﻤﺎر ﻣـﻲ رﻓـﺖ  ﺑﻌـﺪها و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:  خلاصه پزشکی قانونی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات:  ۷۱
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید