جزوه حسابداری صنعتی ۳ نسرین فریور

جزوه حسابداری صنعتی ۳ نسرین فریور

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان 3,000 تومان

تعداد نمایش: 339 نمایش

حجم فایل: 2.59M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 1 آوریل 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حسابداری صنعتی ۳ نسرین فریور

ﻫﺪف از درس ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ ۳ آشنا ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، برنامه ریزی هزینه های سرمایه ای، ﺗﺠﺰﻳﻪ،و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮوش و ﺳﻮد از بودجه جامع، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ ۳ و ارزش ۳ واﺣﺪ از دروس ﺗﺮم ﺷﺸﻢ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ . ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ ۲،به ارزش ۳ واحد  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.

 

 

مشخصات فايل:
عنوان:  جزوه حسابداری صنعتی ۳
نویسنده:  نسرین فریور
تعداد صفحات:  ۱۸۶
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید