جزوه حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور

جزوه حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 671 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور

ﻫﺪف از درس ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ 3 آشنا ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، برنامه ریزی هزینه های سرمایه ای، ﺗﺠﺰﻳﻪ،و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮوش و ﺳﻮد از بودجه جامع، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ 3 و ارزش 3 واﺣﺪ از دروس ﺗﺮم ﺷﺸﻢ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ . ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ 2،به ارزش 3 واحد  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.

 

 

مشخصات فايل:
عنوان:  جزوه حسابداری صنعتی 3
نویسنده:  نسرین فریور
تعداد صفحات:  186
زبان: فارسي