جزوه اندازه گیری الکتریکی حاج علی امام حسینی

جزوه اندازه گیری الکتریکی حاج علی امام حسینی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 576 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی حاج علی امام حسینی

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ، ﺳﺮوﯾﺲ ، ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ، اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ، ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ ، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ، وزن ﮐﻤﺘﺮ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺻﺤﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي زﯾﺎدﺗﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن و اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺠﻬﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

 

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه اندازه گیری الکتریکی
نویسنده:  حاج علی امام حسینی
تعداد صفحات: 136
زبان: فارسي