جزوه آسیب شناسی اجتماعی دکتر رحمت اله صدیق سروستانی

جزوه آسیب شناسی اجتماعی دکتر رحمت اله صدیق سروستانی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 365 نمایش

حجم فایل: 795.21K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 5 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه آسیب شناسی اجتماعی دکتر رحمت اله صدیق سروستانی

ﻫﺮﺟﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮاي رﻓﻊ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ، آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮي ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن ﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ، ﺟﻐﺮاﻓﯽ و ﻃﺒﻊ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮاﯾﺎن ﭘﺎداش داده اﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ او ﭼﯿﺴﺖ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺨﻠﻒ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده وﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮي از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ .

مشخصات فايل:
عنوان:  جزوه آسیب شناسی اجتماعی
نویسنده:  دکتر رحمت اله صدیق سروستانی
کد درس: ۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۱۷۲۴۰-۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۲۲۲۱۰
تعداد صفحات: ۸۵
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید